Chraň svůj svět!

Chraň svůj svět!

Chraň svůj svět!

KLADENSKO – Nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám.

Sloganem „nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám“ odstartoval v sobotu 2. října preventivní projekt, ve kterém upozorňujeme na sociální izolaci a vyloučení, šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí i zneužívání návykových látek u dětí.

Na eventové akci, kde myšlenku projektu podpořila řada známých osobností, byl představen videoklip hudebníka Tokhiho, který přináší poselství o důležitosti reálných vztahů a přátelství.

Projekt podporovaný z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra cílí na zamezování zvyšující se agresivity kriminality páchané dětmi do 18 let. Klade si za cíl eliminovat emotivně motivované násilné chování s absentující rozumovou složkou u dětí a jeho prezentaci dětmi na sociálních sítích. Cílí též mimo jiné do konkrétních lokalit, a to lokalit zejména sociálně vyloučených. Atraktivní zpracování tématu do textu písně a videoklipu dává šanci zaujmout i tam, kde by se jiné preventivní aktivity minuly účinkem.

„Spolupráci s Tokhim jsme si vyzkoušeli v předchozích letech v souvislosti s jiným preventivním projektem a interaktivní forma komunikace s dětmi se nám velmi osvědčila. Proto nyní chceme v projektu „Chraň svůj svět“ také prostřednictvím Tokhiho přimět děti, které v dnešní době hojně využívají sociální sítě, k zamyšlení se nad reálností lidských vztahů a vazeb a jejich porovnání s virtuálními vazbami, které často nemají reálný základ ve skutečném přátelství. Tito virtuální přátelé, často spíše nepřátelé, svým necitlivým komentováním či hejtováním dokáží zasáhnou do dětské psychiky tak závažně, že si s tím samy děti nedokáží poradit. A my jim chceme ukázat cestu, jak se do takových potíží nedostat, popřípadě jak se s nich dostat ven a nebát se říct o pomoc,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Vztahy mezi dětmi a vnímání reality ze strany dětí v posledních letech významně ovlivnil přesun mnohých aktivit do online prostředí, což umocnila pandemická situace.

„Vlivem poslední doby, kdy docházelo k sociální izolaci dětí způsobené mimo jiné i uzavřením škol z důvodu světové pandemie, svůj vývoj zaznamenala i kriminalita dětí a protiprávní chování v online prostředí. Zvýšila se i brutalita jejich chování a útoků. Významnou roli v tomto vývoji hrají právě faktory jako absentování školní docházky u dětí ze sociálně vyloučených a jinak rizikových skupin, jejich předčasné ukončení školní docházky, život v nepodnětném prostředí a závislostní chování. Cílené působení na vybrané skupiny dětí je proto pro prevenci kriminality a jejich další budoucí vývoj klíčové,“ dodává JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Chytlavou melodií Tohkiho s podmanivým refrénem chceme dětem ozřejmit korektnost a důvěryhodnost mezilidských ale zejména vrstevnických vztahů a nastavit jejich vnímání reality, která se odehrává tady a teď, ve skutečném životě, nikoliv na síti. Od skladby očekáváme její sdílení mezi náctiletými. S tématem budou aktivně pracovat při preventivních besedách a setkávání se s dětmi samozřejmě i policisté.

Protože se projekt dotýká ve velké míře dětí ze znevýhodněných lokalit ČR a dětí z dětských domovů, zaštítil eventovou akci Nadační fond Hanky Kynychové, který se již patnáct let věnuje právě dětem z dětských domovů a klade si za cíl přivést děti k volnočasovým aktivitám a kvalitním mezilidským vztahům. Proto se i hlavní postavou klipu stal „svěřenec“ Hanky, kluk z dětského domova.

Myšlenku projektu podpořily ale také například Michaela Tomešová, Štěpánka Duchková a Kristýna Janáčková, které vhledem ke svému rodičovství vnímají cíl a hlavní myšlenky projektu jako velmi důležité.

Potřebnost diskuze a osvěty v daném tématu potvrzují i výsledky průzkumů působení současné protiepidemiologické situace na psychiku dětí, které jsou opravdu alarmující. „V listopadu 2020 bylo Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze provedeno rychlé dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace. Z různých oblastí rizikového chování byly nejčastěji identifikovány problémy spojené s duševním zdravím, s oblastí hygieny a ochrany před infekčními nemocemi, kyberšikana s kyberbezpečností a záškoláctví. To je potřeba vnímat jako problematické vzhledem k tomu, kolik času v současné situaci děti a dospívající tráví v online prostoru bez možnosti přímého dohledu rodičů Jakýkoliv apel na vztahové problémy mezi vrstevníky a osvětu v této oblasti vnímáme samozřejmě jako přínos,“ vysvětluje Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

pplk. Veronika Hodačová
5. 10. 2021

Odkaz na videoklip zde

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x